https://www.traditionrolex.com/33 1alphasolar CZ - Obchodn podmnky
Elektina ze slunka pro kadho, to je ostrovn systm. https://www.traditionrolex.com/33
https://www.traditionrolex.com/33
https://www.traditionrolex.com/33

Obchodn podmnky

Obchodní podmínky

  1. Zpsob provedení objednávky

Internetový obchod www.1alphasolar.cz akceptuje objednávky uinné objednavatelem
(dále jen „kupující") uskutenné prostednictvím internetového obchodu provozovaného na
domén http://www.1alphasolar.cz/, e-mailem na objednavky@1alphasolar.cz nebo
telefonicky od 8. hod na ísle +420608863977.

Internetový obchod www.1alphasolar.cz je provozován Petrem Kuderou,
IO: 45614733,
DI: CZ6312270393,
se sídlem Brno, Molákova 1,
683 00 (dále jen „prodávající").
Provozovatel prohlašuje, e je plátcem DPH.

Pijatá objednávka se stává pro ob strany závaznou momentem uhrazení fakturované
ástky kupujícím. K emailovému potvrzení o pijaté objednávce vyuije prodávající kontaktní
údaje zadané kupujícím pi objednání zboí.

V pípad, e kupující provede objednávku, platí pro kupujícího vdy aktuální cena
uvedená v internetovém obchod v dob uskutenní objednávky.

Objednávka se povauje za vyízenou momentem pevzetí zboí kupujícím
v míst k tomu ureném nebo prostednictvím 3. osoby (pepravce).

Uhrazením ceny zboí dle objednávky souhlasí objednavatel s obchodními
podmínkami platnými pro obchod www.1alphasolar.cz .

  2. Storno objednávky

Vzhledem k výše uvedenému, je objednávka závaznou okamikem úhrady
kupujícím. Kupující má právo odstoupit od objednávky do chvíle ne provede
úhradu. Odstoupení od objednávky musí být provedeno písemn emailem na
adresu objednavky@1alphasolar.cz .

Bude-li chtít kupující objednávku stornovat i zmnit po jejím uhrazení,
prodávající se zavazuje s kupujícím jednat a vyjít mu maximáln vstíc,
není však povinen storno objednávky pijmout.

Znní zák. . 367/2000 Sb. není výše uvedeným doteno. Zboí, které bude
odesláno zpt prodávajícímu v souladu se znním tohoto zákona, nemusí být
v pvodním obalu, pokud tento obal není nedílnou souástí výrobku a bez
tohoto obalu je zboí nadále ji neprodejné. Zboí musí být nepoškozené,
originální texty musí být piloené k vrácenému zboí. Zboí musí být
kompletní a s originálním dokladem o koupi. Zboí, které kupující vrátí
na dobírku bude odmítnuto. Kupující by proto neml posílat zboí na dobírku.
Kupujícímu se doporuuje zboí zasílané zpt prodávajícímu pojistit.
Zboí, které prodávající obdrí na dobírku ani neavizované zásilky nepebírá.
Pi splnní všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboí budou peníze
za zboí kupujícímu zaslány zpt bankovním pevodem do 30 dn po fyzickém
obdrení zboí. V pípad odstoupení od kupní smlouvy, pokud bylo zboí
ji zasláno, se prokazatelné náklady, které vzniknou s tímto odstoupením,
ani zálohy, zaplacené pedem, nevrací. Tyto náklady tvoí zejména náklady
na poštovné a balné vnjšího obalu, obalový materiál vnjší - poštovní krabice,
náklady na zabalení zboí do nového obalu, nový obalový materiál pro zboí,
naskladnní zboí do skladu a kontrola úplnosti a nepoškození zboí.
Tyto náklady jsou vyísleny podle skutených náklad, tato ástka
se odete od pvodní ástky objednávky. V pípad, e zboí vrácené
v termínu pedpokládaném dikcí z.. 367/2000 Sb. bude poškozené,
ásten spotebované i opotebované, bude z pvodní ástky za zboí
odetena suma, odpovídající tomu opotebení.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv, i po zaplacení
a do momentu jejího vyízení, tedy doruení kupujícímu, není-li ji
moné zboí obstarat z dvodu ukonení výroby i dodávek, nebo
i bez udání dvodu.

  3. Cena zboí

Cena zboí v internetovém obchod je vdy aktuální a platná. Pro kupujícího
je závazná cena zveejnná v obchod v dob uskutenní objednávky.

Zmna ceny zboí v internetovém obchod v prbhu vyizování objednávky
nemá vliv na celkovou hodnotu ji pijaté objednávky kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo zmny cen. Ceny uvedené u zboí
jsou vetn DPH. Poštovné, dopravné a balné není zahrnuto v cen zboí.
Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamiku potvrzení
objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamiku uskutenní objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti prezentované elektronickou cestou.
Obrázky zboí jsou ilustrativní.

  4. Dodací a platební podmínky

Lhta dodání je 4 - 10 dn po pijetí platby. Aktuální dodací lhta je stanovena u jednotlivého konkrétního dodávaného výrobku. V pípad momentálního nedostatku zboí v centrálním skladu se dodací lhta me prodlouit od nkolika dn a na nkolik týdn, v závislosti na druhu výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo zmnit lhtu dodání. Pokud bude lhta dodání kratší ne uvedená, kupující o tomto nebude pedem informován. Pokud bude lhta dodání delší ne aktuální dodací lhta jednotlivého dodávaného výrobku, bude kupující o tomto ze strany prodávajícího informován v okamiku, kdy prodávající toto zjistí.

O stavu objednávky bude kupující prbn informován emailem.

Zboí bude dodáno spediní slubou.

Osobní pevzetí je moné pouze po pedchozí telefonické domluv.

Nepevezme-li kupující pedmt plnní z dvod leících na jeho stran, nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši a nové doruení se provádí pouze na vyádání a není provádno opakovan. V pípad, e si kupující nevyzvedne objednané a uhrazené zboí a objednávku nezruší ješt ped odesláním, nebude mu umonno uskutenit další objednávku bez toho, aby uhradil náklady spojené se zasláním nevyzvednuté objednávky.

  5. Reklamaní ád

Kupující je povinen ped pevzetím zboí od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevn poškozena dopravou. V pípad poškození zásilky je zákazník povinen následn zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboí uvnit zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen nejpozdji do 2 pracovních dní informovat dopravce i prodávajícího telefonicky na íslo +420608863977, nebo emailem na info@1alphasolar.cz. Na pozdjší reklamace, zpsobené pepravou, nelze brát zetel. Za poškození zboí vzniklé jeho dopravou nese odpovdnost pepravce. Záruní doba prodávaného zboí je 24 msíc (pokud není uvedeno jinak) a zaíná bet dnem pevzetí zboí zákazníkem.

V pípad reklamace zboí kupující postupuje následujícím zpsobem:

Reklamace musí být uplatnna písemn, a to na adresu sídla prodávajícího: Petr Kudera, Molákova 1, Brno, 628 00. Reklamaci provedenou telefonicky i emailem nelze povaovat za provedenou ádn.

Popis reklamace musí obsahovat tyto náleitosti: pesný popis vady výrobku a popis události, pi které výrobek pestal plnit funkci, která je reklamovaná. Oznaení reklamovaného zboí, dvod reklamace, datum koup. Pílohou reklamace musí být doklad o zaplacení pedmtu reklamace, tj. faktura, píjmový doklad atd. Nezapomete uvést svoje aktuální kontaktní údaje - tj. e-mail a telefonní íslo, pokud došlo od doby objednání k jejich zmn a pvodní objednací informace z doby nákupu výrobku.

Kupující je povinen pi reklamaci pedloit vadnou vc istou, v pípad zaslání vci k reklamaci poštou nebo spediní firmou je teba zboí dostateným zpsobem zabalit a zajistit proti poškození - pro tyto úely doporuujeme uschování originálního obalu (není podmínkou pro pijetí reklamace).

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady zpsobené bným opotebením, nesprávným pouitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Po obdrení reklamace bude prodávající v zákonné lht maximáln do 30 dn kupujícího informovat (e-mailem/telefonicky) o posouzení reklamace a s návrhem jejího ešení.

V pípad zjištní neopravitelné výrobní vady bude zboí vymnno kus za kus.

V pípad posouzení reklamace jako neoprávnné bude zboí zasláno zpt kupujícímu s vyrozumním o zamítnutí reklamace a jeho odvodnním, a to na jeho náklady. V pípad nesouhlasu kupujícího se zamítnutím reklamace se eší pípady dle platných zákon R.

  6. Ochrana osobních údaj

Provozovatel internetového obchodu www.1alphasolar.cz Petr Kudera prohlašuje, e svená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka tchto dat jakkoliv poskytovat tetí osob, ani tato data nepouije ke komerní nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu www.1alphasolar.cz

Pouíváním internetového obchodu www.1alphasolar.cz souhlasí kupující se shromaováním a pouíváním informací o jeho osob a nákupech. Registrovaní uivatelé mají právo zrušit registraci, kdykoliv a bez udání dvodu. ádost o zrušení registrace, píp. ádost o vymazání z databáze pro rozesílání informaních email, je teba zaslat na email:info@1alphasolar.cz O provedení výmazu budete informováni.

Váíme si Vaší dvry a dkujeme za nákup.

https://www.traditionrolex.com/33